Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Achizitii

ANUNT ACHIZITIE DE 80530000-8 „Servicii formare profesionala”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

„Investeşte în oameni!”                                                   

Axa prioritara nr. 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”

Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”  

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/168/6.1/G146456

Titlul proiectului: „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”

 

SOUL TO SOUL

Nr. 134./08.03.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

80530000-8 „Servicii formare profesionala”

 

lansat de FUNDATIA SOUL TO SOUL in vederea implementarii proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Specificatii tehnice:

 

Nr. crt.  Specificatii tehnice Nr. unitati
1 Servicii de formare profesionala , curs „competente antreprenoriale” pentru un numar de 40 de participanti cu urmatoarele obligatii:- respectarea metodologiei certificarii prin intocmirea urmatoarelor documente ce vor fi puse la dispozitia achizitorului :orar curs,cereri inscriere curs, contracte de formare profesionala, catalog curs, prezente cursanti, condice formatori, decizii examen final, proces verbal si anexe examen final, cataloage examen final, alte documente necesare procesului de formare care vor fi solicitate de catre beneficiar.- Ofertantul va prezenta avizele necesare derularii programelor de formare profesionala in alt judet fata de judetul in care a fost autorizat furnizorul,daca e cazul.- Ofertantul va folosi insemnele de identitate vizuala utilizate in cadrul proiectului, pentru toate documentele elaborate pentru cursul de competente antreprenoriale

– Ofertantul va asigura spatiile necesare desfasurarii programelor de formare profesionala

– Ofertantul va intocmi, la fiecare final de program de formare profesionala un raport de activitate, la care se vor atasa documentele elaborate in cadrul cursurilor de competente antreprenoriale, semnate si stampilate in conformitate cu originalul.

– Serviciile de formare profesionala vor fi prestate cu profesionalism astfel incat sa asigure o buna satisfacere a nevoilor de formare profesionala a participantilor.

– Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv incepand cu intrarea in efectivitate a contractului si pana la data de 31 iulie 2015.

Locul de prestare a serviciilor de formare profesionala: judetul Valcea sau judetul Olt, in functie de necesitatile grupului tinta din cadrul proiectului.

Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului contractului.

 

40 persoane

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „specificatii tehnice„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

 

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligațiile de platã la bugetul de stat, urmand ca pana la data semnarii contractactului sa prezinte si certificat de atestare fiscala valabil, emis in conformitate cu prevederile Ordinului 673/2009. Este necesar ca obligațiile de platã la bugetele publice, respectiv obligatiile de platã nete sa fie achitate.

 

Durata contractului de achizitie va fi de la data semnarii acestuia, pana la data de 31.07.2015.

 

Valoare maxima contract: 16.000 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  monica.floricel14@gmail.com, mobil 0740161093 sau la adresa de implementare a proiectului SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc7, judet Valcea. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Floricel Monica Elena

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de „Servicii formare profesionala”  in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7, judet Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 16.03.2015 ora 1700

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 16.03.2015 ora 1725

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

Manager proiect

Stroe Doina

 

Intocmit,Responsabil financiarFloricel Monica Elena Vizat,Consilier juridicBlajan Adrian Nicolae

 

Consumabile papetarie

SOUL TO SOUL
Nr. 75/08.12.2014

ANUNT ACHIZITIE DE 
Consumabile papetarie
Cod CPV 30192700-8- Papetarie
30125100-2 Cartuse de toner

 

lansat de FUNDATIA SOUL TO SOULin vederea implementarii proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”,cu IDPOSDRU/168/6.1/G/146456

Sursa de finantareFONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE
Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:

Nr. 
crt.
Specificatii tehnice per unitate UM Nr. unitati
1 Hârtie copiator A4 alba 80g/m2 top 215
2 Biblioraft 50mm diverse culori buc 20
3 Biblioraft 80mm diverse culori buc 30
4 Separatoare Biblioraft 105 x 240 mm, 100/set set 20
5 Cartuse de tonner pentru imprimanta HP Laser Jet 1536 dnf MFP Ce78A buc 3
6 Plic cu burduf (229*324*40) buc 100
7 Dosare plastic cu sina si perforatii buc 200
8 CAPSATOR 100 pag buc 2
9 PERFORATOR 100 pag. buc 2
10 DVD-uri [+/-R(universale)] + carcasa buc 50
11 File din plastic transparente buc 100
12 Agrafe birou cut 10
13 Capse 24/6 cut 10

 

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaraţie pe propria răspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, urmand ca pana la data semnarii contractactului sa prezinte si certificat de atestare fiscala valabil, emis in conformitate cu prevederile Ordinului 673/2009. Este necesar ca obligaţiile de plată la bugetele publice, respectiv obligaţiile de plată nete sa fie achitate.

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

Valoare maxima contract: 4.829,5 lei faraTVA.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  monica.floricel14@gmail.com, mobil 0740161093 sau la adresa de implementare a proiectuluiSANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7, judet Valcea. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact:Floricel Monica Elena

Depunerea ofertelor:Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Consumabile papetarie in cadrulproiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7, judet Valcea.

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 12.12.2014 ora 1700

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 12.12.2014 ora 170508

Echipamente birou (IT)

SOUL TO SOUL
Nr. 86/28.12.2014

ANUNT ACHIZITIE DE 
Echipamente birou (IT)
Cod CPV 30213100-6 Computere portabile

 

lansat de FUNDATIA SOUL TO SOUL in vederea implementarii proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

Sursa de finantareFONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE
Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Nr. 
crt.
Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 Computer portabil
Monitor 15.6″ HD (1366×768) LED  cu touch,
Processor 5M Cache, 2.0 GHZ, up to 3.1 GHz
Placa video 2GB
RAM 4GB DDR3
HDD 1TB 5400RPM + 24GB MSSD
Multimedia: card reader, boxe, HD webcam+mic, Bluetooth
Porturi: 1xUSB2.0; 2xUSB3.0/RJ45; 1xHDMI1.4
Garantie: minim 12 luni
Documente suplimentare: Furnizorul trebuie sa prezinte documente de la producatorul echipamentului ca poate sa asigure service si instalarea echipamentului
Instalare gratuita.
Transport inclus in pret
1

Durata contractului de achizitie va fi de 1 luna.

Valoare maxima contract: 4.000 lei inclusiv TVA.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  monica.floricel14@gmail.com, mobil 0740161093 sau la adresa de implementare a proiectului SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7,  judet Valcea.Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact:Floricel Monica Elena

Depunerea ofertelor:Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Echipamente birou (IT)in cadrulproiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7, judet Valcea.

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 08.01.2015ora 1700

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 08.01.2015ora 1735

ANUNT ACHIZITIE DE Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) COD CPV 72413000-8

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

Nr. 20/05.02.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

COD CPV 72413000-8  – Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

 

 

lansat de SC SOCIAL ENTERPRISE SRL in vederea bunei desfasurari a activitatii structurii de economie sociala – SC SOCIAL ENTREPRISE SRL, in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456.

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Specificatii tehnice:

 

Servicii ce urmeaza a fi prestate:

Se va presta serviciul de elaborare si intretinere a site – ului aferent activitatii si promovarii structurii de economie sociala SC SOCIAL ENTERPRISE SRL, infiintata in cadrul proiectului  SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456.

Sectiunea site-ul va respecta  Manualul de Identitate Vizuală şi regulilor specifice stabilite de Autoritatea de Management pentru POS DRU ce se aplică tuturor proiectelor finanţate din POS DRU în România, prin FSE.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului codul sursa al site-ului.

Pagina de web va asigura atât vizibilitatea activitatii structurii de economie sociala cât şi promovarea serviciilor pe care le ofera.

Site-ul trebuie sa fie optimizat SEO cu cele mai poppulare browser-e(IE, FireFox, Chrome, Oepra, Safari).

Site-ului va cuprinde urmatoarele sectiuni:

Crearea unei sectiuni “HOME” unde se va face prezentarea SES -ului in conformitate cu cererea de finantare aprobata, precum si date despre proiect;

Crearea unei sectiuni “Achizitii” necesare publicării anunţurilor de achiziţii împreună cu materialele anexe acestora pentru a putea fi descărcate de posibilii ofertanti;

Crearea unei sectiuni “Echipa” in care se va prezenta echipa de implementare a proiectului cu functile fiecaruia;

Crearea unei sectiuni “Servicii” in care se vor prezenta serviciile/lucrarile oferite

Crearea unei sectiuni “Documente” unde se vor putea afisa documente diverse de interes public ale proiectului;

Crearea unei sectiuni “Foto” unde se vor afisa imagini din activitatea  structurii  de economie sociala – SC Social Enterprise SRL.

Structura prezentata poate suferi modificari in functie de nevoile stabilite de comun accord in cadrul intalnirilor dintre membrii echipei de implementare si responsabilul de contract desemnat de ofertantul castigator.

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaraþie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligaþiile de platã la bugetul de stat, urmand ca, la solicitarea beneficiarului sa prezinte si certificat de atestare fiscala valabil, emis in conformitate cu prevederile Ordinului 673/2009. Este necesar ca obligatiile de platã la bugetele publice, respectiv obligatiile de platã nete sa fie achitate.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

 

Valoare maxima contract: 5.000 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  social.enterprise@hotmail.com, mobil 0751914800 sau la adresa sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea, privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Doru Marian

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web), sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 10.02.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 10.02.2015 ora 1005

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

 

 

Intocmit,

 

 

ANUNT ACHIZITIE DE Achizitie de Servicii paza, Cod CPV 79713000-5

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

„Investeşte în oameni!”                                                   

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

Nr. 14/26.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Achizitie de Servicii paza,

Cod CPV 79713000-5

 

 

lansat de SC SOCIAL ENTERPRISE SRL in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Nr. crt.

 

Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 Achizitionare Servicii paza cu personal instruit, 8 ore/zi, prin program flexibil care se va stabili cu beneficiarul contractului, respectiv SC SOCIAL ENTERPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea. 9 luni

 

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

 

Valoare maxima contract: 22.500 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii : sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea sau la mobil 0751914800. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Doru Marian

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii paza in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 / Structura de Economie Sociala – SC SOCIAL ENTERPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 03.02.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 03.02.2015 ora 1015

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

 

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

 

ANUNT ACHIZITIE DE Servicii de COD CPV 60170000-0 – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer)

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

Nr. 7/21.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Servicii de COD CPV 60170000-0  – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer)

 

lansat de SC SOCIAL ENTERPRISE SRL in vederea bunei desfasurari a activitatii structurii de economie sociala – SC SOCIAL ENTREPRISE SRL, in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456.

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:

Servicii de inchiriere trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

Se achizitioneaza servicii de inchiriere autoutilitara , minim 5 locuri, in vederea asigurarii transportului de persoane si marfuri,  pentru structura de economie sociala – SC Social Enterprise SRL

Serviciile de inchiriere pentru autoutilitara se contracteaza fara sofer.

Prestatorul asigura combustibilul pentru deplasarea vehicului la locatiile unde-si desfasoara activitatea structura de economie sociala SC Social Enterprise SRL, pentru cel putin 3150 km/luna.

Prestatorul asigura piesele necesare functionarii in bune conditii a autoutilitarei pe tot parcursul derularii contractului : filtru aer, filtru ulei, ulei etc.

Prestatorul asigura reparatii curente ca urmare a utilizarii curente a autoutilitarei.

Prestatorul asigura plata asigurarilor necesare pentru utilizarea autoutilitarei: taxa drum, asigurare RCA, verificare tehnica RAR.

Structura prezentata poate suferi modificari in functie de nevoile stabilite de comun accord in cadrul intalnirilor dintre membrii echipei de implementare si responsabilul de contract desemnat de ofertantul castigator.

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va asigura servicii de inchiriere (inchirierea vehiculului) intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „ Servicii de inchiriere „. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a asigura conditiile mentionate mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat . Este necesar ca obligatiile de platã la bugetele publice, respectiv obligatiile de platã nete sa fie achitate.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 8 luni.

 

Valoare maxima contract: 35.200 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  soul17soul@yahoo.com, mobil 0748716421 sau la adresa Calea lui Traian nr. 171, bl. 7, Rm. Valcea, judetul Valcea, privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Emanuela

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii de COD CPV 60170000-0  – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer), Calea lui Traian nr. 171, bl. 7, Rm. Valcea, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 29.01.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 29.01.2015 ora 1005

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

Intocmit,

 

Servicii de organizare evenimente

SOUL TO SOUL
Nr. 36/15.11.2014

ANUNT ACHIZITIE DE 
Servicii de organizare evenimente
Cod CPV 79952100-3

 

lansat de FUNDATIA SOUL TO SOUL in vederea implementarii proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

Sursa de finantareFONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE
Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Nr. 
crt.
Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 1.    Organizare conferinta de presa deschidere proiect (1 sala cu minim 15 locuri, avea lumina naturala, dar cu posibilitate de proiectie in conditii bune, catering pentru minim 15 de persone –cafea/ceai, Apa minerala si apa plata) 1
2 1.    Organizare conferinta de presa inchidere proiect (1 sala cu minim 15 locuri, avea lumina naturala, dar cu posibilitate de proiectie in conditii bune, catering pentru minim 15 de persone –cafea/ceai, Apa minerala si apa plata ) 1
3 1.    Seminarii (1 sala cu minim 20 locuri, avea lumina naturala, dar cu posibilitate de proiectie in conditii bune, catering pentru minim 20 de persone –cafea/ceai, Apa minerala si apa plata , Produse patiserie dulci, produse de patiserie sarate ) 4

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).
Se solicita, la data depunerii ofertei, declaraþie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligaþiile de platã la bugetul de stat, urmand ca pana la data semnarii contractactului sa prezinte si certificat de atestare fiscala valabil, emis in conformitate cu prevederile Ordinului 673/2009. Este necesar ca obligaþiile de platã la bugetele publice, respectiv obligaþiile de platã nete sa fie achitate.

Durata contractului de achizitie va fi de 11 luni.

Valoare maxima contract: 10.000 lei inclusiv TVA.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  monica.floricel14@gmail.com, mobil 0740161093 sau la adresa de implementare a proiectului SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bl 7, judet Valcea.Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact:Floricel Monica Elena

Depunerea ofertelor:Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii de organizare evenimentein cadrulproiectului“SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171,bloc 7, judet Valcea.

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 20.11.2014 ora 1700

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 20.11.2014 ora 1735

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:
1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.
Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.
Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.
În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

Categorii