Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Monthly Archives: martie 2015

ANUNT ACHIZITIE DE 80530000-8 „Servicii formare profesionala”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

„Investeşte în oameni!”                                                   

Axa prioritara nr. 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”

Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”  

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/168/6.1/G146456

Titlul proiectului: „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”

 

SOUL TO SOUL

Nr. 134./08.03.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

80530000-8 „Servicii formare profesionala”

 

lansat de FUNDATIA SOUL TO SOUL in vederea implementarii proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Specificatii tehnice:

 

Nr. crt.  Specificatii tehnice Nr. unitati
1 Servicii de formare profesionala , curs „competente antreprenoriale” pentru un numar de 40 de participanti cu urmatoarele obligatii:- respectarea metodologiei certificarii prin intocmirea urmatoarelor documente ce vor fi puse la dispozitia achizitorului :orar curs,cereri inscriere curs, contracte de formare profesionala, catalog curs, prezente cursanti, condice formatori, decizii examen final, proces verbal si anexe examen final, cataloage examen final, alte documente necesare procesului de formare care vor fi solicitate de catre beneficiar.- Ofertantul va prezenta avizele necesare derularii programelor de formare profesionala in alt judet fata de judetul in care a fost autorizat furnizorul,daca e cazul.- Ofertantul va folosi insemnele de identitate vizuala utilizate in cadrul proiectului, pentru toate documentele elaborate pentru cursul de competente antreprenoriale

– Ofertantul va asigura spatiile necesare desfasurarii programelor de formare profesionala

– Ofertantul va intocmi, la fiecare final de program de formare profesionala un raport de activitate, la care se vor atasa documentele elaborate in cadrul cursurilor de competente antreprenoriale, semnate si stampilate in conformitate cu originalul.

– Serviciile de formare profesionala vor fi prestate cu profesionalism astfel incat sa asigure o buna satisfacere a nevoilor de formare profesionala a participantilor.

– Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv incepand cu intrarea in efectivitate a contractului si pana la data de 31 iulie 2015.

Locul de prestare a serviciilor de formare profesionala: judetul Valcea sau judetul Olt, in functie de necesitatile grupului tinta din cadrul proiectului.

Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului contractului.

 

40 persoane

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „specificatii tehnice„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

 

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligațiile de platã la bugetul de stat, urmand ca pana la data semnarii contractactului sa prezinte si certificat de atestare fiscala valabil, emis in conformitate cu prevederile Ordinului 673/2009. Este necesar ca obligațiile de platã la bugetele publice, respectiv obligatiile de platã nete sa fie achitate.

 

Durata contractului de achizitie va fi de la data semnarii acestuia, pana la data de 31.07.2015.

 

Valoare maxima contract: 16.000 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  monica.floricel14@gmail.com, mobil 0740161093 sau la adresa de implementare a proiectului SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc7, judet Valcea. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Floricel Monica Elena

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de „Servicii formare profesionala”  in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 din – jud. Valcea, Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian, nr. 171, bloc 7, judet Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 16.03.2015 ora 1700

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 16.03.2015 ora 1725

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

Manager proiect

Stroe Doina

 

Intocmit,Responsabil financiarFloricel Monica Elena Vizat,Consilier juridicBlajan Adrian Nicolae

 

Categorii